مقاله رشته حسابداری شماره 5 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
تعریف‌ جهانی‌شدن‌ 17 صفحه 
خصوصی سازی و تاثیر آن در  رشد اقتصادی 27 صفحه 
 مروری بر روش‌های تامین مالی پروژه ها   (مدیریت طرح‌های توسعه)  20 صفحه
مفاهیم حسابداری صنعتی 25 صفحه
مسئولیت اجتماعی شركتها  37 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**

در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
تعریف‌ جهانی‌شدن‌
جهانی‌شدن‌، واژه‌ای‌ رایج‌ در دهة‌ 90 است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ روندی‌ ازدگرگونی‌ كه‌ از مرزهای‌ سیاست‌ و اقتصاد فراتر می‌رود و علم‌، فرهنگ‌ و شیوة‌زندگی‌ را نیز در بر می‌گیرد، استفاده‌ می‌شود. جهانی‌شدن‌ پدیده‌ای‌ چند بُعدی‌و قابل‌ تسرّی‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، حقوقی‌،فرهنگی‌، نظامی‌ و فن‌آوری‌ و همچنین‌ عرصه‌های‌ دیگری‌ چون‌ محیط‌ زیست‌است‌.
هیچ‌ اتّفاق ِنظری‌ بین‌ دانشمندان‌ در مورد تعریف‌ دقیق‌ جهانی‌شدن‌، یاتأثیر آن‌ بر زندگی‌ و رفتار ما وجود ندارد. برخی‌ از دانشمندان‌ كوشیده‌اندجهانی‌شدن‌ را به‌ عنوان‌ مفهومی‌ اقتصادی‌ تعریف‌ كنند؛ در حالی‌ كه‌ جمعی‌دیگر به‌ تبیین‌ این‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ كل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگی‌، سیاسی‌،اقتصادی‌ و زیست‌محیطی‌ اخیر پرداخته‌اند. می‌توان‌ تعاریف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودستة‌ كلّی‌ تقسیم‌ كرد. دستة‌ اوّل‌، جهانی‌شدن‌ به‌ معنای‌ عام‌ را در نظر دارندو دستة‌ دوم‌ تنها به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاریف‌ زیر وابسته‌ به‌دستة‌ اوّل‌ هستند:
مك‌ گرو، می‌گوید:
جهانی‌شدن‌، عبارت‌ است‌ از برقراری‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بین‌ دولت‌ها وجوامع‌ كه‌ به‌ ایجاد نظام‌ جهانی‌ كنونی‌ انجامیده‌ است‌ و نیز فرآیندی‌ كه‌ ازطریق‌ آن‌، حوادث‌، تصمیمات‌ و فعالیت‌ها در یك‌ بخش‌ از جهان‌، می‌تواندپی‌آمدهای‌ مهمی‌ برای‌ سایر افراد و جوامع‌ در بخش‌های‌ دیگر كرة‌ زمین‌داشته‌ باشد.
از نظر گیدنز، جهانی‌شدن‌ این‌ گونه‌ تعریف‌ می‌شود:
تشدید روابط‌ اجتماعی‌ در سراسر جهان‌ كه‌ مكان‌های‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌ مرتبط‌ می‌سازد كه‌ رخدادهای‌ هر محل‌، زادة‌ حوادثی‌ است‌ كه‌ كیلومترهادورتر به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.
رابرتسون‌، بر این‌ باور است‌ كه‌ جهانی‌شدن‌ به‌ عنوان‌ یك‌ مفهوم‌ هم‌ به‌كوچك‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌ تقویت‌ آگاهی‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن‌ را شكل‌گیری‌ شبكه‌ای‌ می‌داند كه‌ طی‌ آن‌ اجتماعاتی‌ كه‌پیش‌ از این‌ دورافتاده‌ و منزوی‌ بودند، در وابستگی‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهانی‌ادغام‌ می‌شوند.
سیموز در تعریف‌ جامع‌تری‌ از جهانی‌شدن‌، ویژگی‌های‌ این‌ پدیده‌ راچنین‌ می‌داند:
1. مرزهای‌ ملّی‌ برای‌ جداسازی‌ بازارها، اهمیّت‌ خود را از دست‌ می‌دهند.
2. فعالیت‌های‌ تولیدی‌ فرامرزی‌، تخصصی‌ می‌شوند و بنابراین‌، سبب‌شكل‌گیری‌ شبكه‌های‌ تولیدی‌ چند ملّیتی‌ می‌گردند.
3. قدرت‌های‌ چندپایة‌ تكنولوژیك‌ شكل‌ می‌گیرند كه‌ این‌ امر در نهایت‌به‌ همكاری‌های‌ بیش‌تر بین‌ بنگاه‌های‌ بین‌المللی‌ منتهی‌ می‌شود.
4. شبكه‌ اطّلاعاتی‌ جهانی‌، همة‌ جهان‌ را به‌ یكدیگر مرتبط‌ و وابسته‌می‌كند.
5. همبستگی‌ بیش‌تری‌ در مراكز مالی‌ دنیا به‌ وجود می‌آید.

******************

اهمیت و ضرورت تحقیق :
امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شكوفایی و پیشرفت اقتصادی كشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم كه به روش های اجرای خصوصی سازی در كشور عزیزمان ایران بپردازیم.
و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد كشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شك كشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای كشورهای در حال توسعه می باشند.
اما نكته ای كه در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد كه هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر كشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن كشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار كردن اقتصاد همان كشورها می تواند باشد.
یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است كه به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی كشور است.
ما در این تحقیق كه به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. كه بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلكه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری كه اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در كشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاكتیك اقتصادی در كشور كمك می كند.

بیان كلی مسئله :‌
اقتصاد امروز ایران بطور قطع دارای مشكلات فراوان و جدی می باشد. كه حل این مشكل ها ی فراوان نیازمند بستر سازی مناسب از هر نظر می باشد. خصوصی سازی به معنای واگذاری نهادهای تحت مدیریت دولت به شركت های خصوصی (البته به غیر از نهادهای نظامی ، قضایی و در كل سیاسی ) جهت بالا بردن راندمان این نهادها می باشد.
حال چگونگی انجام این مهم ،‌مسئله ی اساسی است كه باید بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ی خصوصی سازی یك مسئله ی صرفاً اقتصادی به نظر می آید اما باید توجه داشت كه با پرداختن به این مسئله متوجه شویم در اجرای این مسئله (خصوصی سازی ) تمام عوامل سیاسی ، فرهنگی ،‌اجتماعی و . . . نقش تعیین كننده دارند. 
شاید مهمترین عاملی كه باعث كند و برخی اوقات توقف كامل روند خصوصی سازی می شود تبدیل این عوامل یاد شده از سیر به مانع در به نتیجه رسیدن این پروسه ی اقتصادی (خصوصی سازی) می باشد. لازم به تذكر است كه مدیریت ثابت در روند خصوصی سازی تأثیر مستقیم و قابل توجهی با موثر و مفید واقع شدن آن دارد.

****************


1. مقدمه

نقش سرمایه به عنوان یكی از اركان اصلی رشد و توصعه‌ی اقتصادی پذیرفته شده است. یكی از مسائل مهم مرتبط با تشكیل سرمایه و سرمایه‌گذاری،"تامین مالی" آن است و نقش دولت در این تامین و تشكیل سرمایه بسیار مهم تلقی می‌شود. دولت‌ها پیشبرد و توصعه‌ی نظام اقتصادی كشورهای خود را به عنوان هدف‌های رسما اعلام شده قبول كرده‌اند و بودجه(سرمایه)، یكی از مهمترین ابزارهای اعمال سیاستهای اقتصادی آنان است. این نقش دولت‌ها پیوسته در چارچوب سرمایه‌گذاری در امكانات و تسهیلات زیربنایی، امكانات تولیدی، تحقیق و توسعه‌ی تكنولوژی و ارایه خدمات گوناگون تجلی می‌یابد.
راهكارهای ایجاد رشد و توسعه‌ اقتصادی، عمما شناخته شده است و می‌توان گفت فراهم‌سازی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و توسعه‌ای توسط دولت، سریعترین راه و مناسبترین روش برای دست‌یابی به توسعه اقتصادی می‌باشد؟ اما سوال دیگری نیز باید در این راستا جواب داده شود و آن سوال این است كه دولت، چگونه، از چه "منابعی" و به چه "راه‌هایی" می‌تواند سرمایه مالی مورد نیاز جهت انجام سرمایه‌گذاری جهت توسعه را فراهم نماید؟

1.1. تعریف منابع مالی
"تامین مالی" به آن بخش از دانش مالی اطلاق می‌شود كه روش‌های مختلف را جهت جذب نقدینگی با بهترین ساختار و كمترین هزینه سرمایه، ابداع یا مورد بررسی قرار می‌دهد.2. انواع تقسیم‌بندی‌های منابع تامین مالی

2.1. منابع تامین مالی داخلی و خارجی
تقسیم‌بندی‌های ارائه شده برای روش‌های تامین منابع مالی بسیار گوناگون و متنوع است? اما واقعیت این است كه برای تامین سرمایه مورد نیاز دولت برای انجام پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی، دو راه عمده و اصلی متصور است كه این دو راه عبارتند از:
1- منابع تامین مالی داخلی
2- منابع تامین مالی خارجی(بین‌المللی)

2.1.1. منابع تامین مالی داخلی
منظور از منابع داخلی تامین سرمایه جهت توسعه‌ی اقتصادی، منابع مالی گوناگونی است كه از داخل كشور تامین می‌شوند. در مراجع و كتب مختلف اقتصادی، مصادیق مختلفی برای منابع تامین مالی داخلی نام برده شده‌است كه عمده‌ترین آنها عبارتند از :
درآمدهای دولت (مالیاتها، سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، درآمدهای صادرات)
بخش خصوصی (حقیقی یا حقوقی? استقراض یا سرمایه‌گذاری)
فروش اوراق قرضه (مشاركت) در بازارهای داخلی


*******************

مفاهیم حسابداری صنعتی
مقدمه :
حتماً تاكنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند كه بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است كه بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت كامل در شركتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟ 
اینها سئوالاتی بودند كه برای خود من نیز در زمان دانشجوئی وجود داشتند و حتی بعضی جزئیات هم اكنون هم برایم بی پاسخ مانده اند .
اكثر كارشناسان مالی ، حسابداری صنعتی را آنچنان كه باید نمی شناسند و در مراكز آموزشی نیز دروس مربوط به آن ، علاوه بر آنكه تنها به صورت تئوری ارائه میگردد ، آنقدر حجیم و ثقیل مینماید كه اكثر دانشجویان تنها به منظور كسب امتیاز قبولی دروس مربوط به این واحد را فرا میگیرند ، بطوریكه پس از گذشت چندماه از مطالعه این دروس از جوابگوئی به ساده ترین مسائل حسابداری صنعتی نیز عاجزند.
به راستی چرا ؟ آیا حسابداری بهای تمام شده واقعاً اینقدر پیچیده و دور از ذهن است كه هركسی توانائی انجام آن را نداشته باشد و یا اینكه  آنرا بیش از آنچه كه هست سنگین ، حجیم و تخصصی نشان داده اند ؟
اینها همه سئوالاتی است كه هركس ممكن است بنا به سلیقه ، دانش و هنر خود پاسخ متفاوتی به آن بدهد . ولی من امیدوارم شما خواننده گرامی بتوانید پس از مطالعه آنچه كه سعی میشود در ادامه جهت معرفی این شاخه از فن حسابداری به صورت بسیار ساده  بیان گردد ، پاسخی درخور برای سئوالات فوق كه لااقل خودتان را راضی كند ، داشته باشید .
 
منظور از حسابداری صنعتی چیست؟ 
حسابداری صنعتی شاخه ای از هنر و فن حسابداری است كه وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را   بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل و بررسی گزارشها و راههای تولید ، روشهای كاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات را ارائه می نماید .


  اهمیت حسابداری صنعتی :
حسابداری صنعتی كه گاهی اوقات به حسابداری مدیریت نیز مشهور است باید به عنوان یك بازوی قوی در اختیار مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و كنترل فعالیتها تلقی گردد. در حقیقت حسابداری صنعتی مدیر را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، كنترل و ارزیابی عملیاتی مجهز میكند .
مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه میكند و كنترل خود را برروی هزینه های مواد ، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال میكند . مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در راستای افزایش بهره وری و تولید یا دیگر تصمیم گیریهای اساسی خود با مشكل مواجه خواهند شد . 


********************

رویكردی متعالی به كسب و كار
مسئولیت اجتماعی سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است كه سازمان در آن فعالیت دارد. این تعریف، پاسخ نخستین پرسش ما از آقای مهندس خلیلی بود. از ایشان خواستیم تا تعاریفی از مسئولیت و مسئولیت پذیری ارائه دهند. وی در ادامه گفت: براســـــاس این تعریف شركتها از نقش تاریخی شان كه كسب سود، پرداخت مالیات، استخدام كاركنان و تبعیت از قوانین است فراتر می روند و در تحقق هدفهای اجتمــاعی گسترده تر نقش بسزایی خواهند داشت.

درواقع مسئولیت اجتماعی شركتها رویكردی متعالی به كسب و كار است كه تاثیر اجتماعی یك سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مدنظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گردهم آوردن تمامی بخشها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همكاری با یكدیگر است تا از یك سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و ازسوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری كسب و كار گردد. البته باید توجه داشت كه وابستگی كسب و كار به مسئولیت اجتماعی متناسب با نوع كار و اندازه واحد اقتصادی است، لیكن به لحاظ منافع و ارزشی كه مسئولیت پذیری اجتماعی برای هر كسب وكار سازمـان ایجاد می كند، بهره گیری از آن را در اندازه های مختلف واحد اقتصادی ضروری می سازد. بنابراین مسئولیت اجتماعی شركتها مختص به كسب و كارهای بزرگ و سودآورتر شدن آنها نیست بلكه رفتار سازمـــانی تمامی شركتها و سازمانها را دربرمی گیرد. در این راستا هر چه شركتهای بزرگ نسبت به اصول اخلاقی و زیست محیطی خود حساس تر و آگاه تر شوند. شركتهای كوچك نیز در مراوده و تبعیت از آنها مصرتر خواهند شد كه از این طریق موجبات جلب اعتماد مشتریان و جامعه را فراهم سازند.

این پرسش را نیز از آقای مهندس بهزادیان پرسیدیم. وی درباره مسئولیت پذیری شركتها و سازمانها چنین گفت: مسئولیت اجتماعی امروزه مفهومی وسیعتر از فعالیتهای گذشته دارد. به طور اعم به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می گردد كه صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان یك عضو موثر و مفید در جامعه انجام می دهند.

مسئولیت اجتماعی در مفهـــوم نوین را می توان به اشكال زیر تعریف كرد:
- برنامه و ابزاری است برای گفتمان... بخش اقتصاد، سیاست و جامعه با هدف ایجاد ارتقای اعتماد عمومی به سرمایه گذاران و بنگاههای اقتصادی آنان.
- مسئولیت اجتماعی روشی است در مدیریت اقتصادی برای توانمندكردن بنگاه و ایجاد رشد و توسعه پایدار در سه بعد اقتصاد، محیط زیست و اجتماع.
- مسئولیت اجتماعی ایجاد فرصت برای بنگاههای اقتصادی است كه مطالبی كه برای آنها از درجه اهمیت زیادی برخوردار است را در جامعه مطرح كنند.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic