مقاله مدیریت شماره 11 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
استراتژی سه جانبه ؛یك روش جدید برای تدوین استراتژی 20 صفحه 
سترس شغلی و راه های مقابله با آن 10 صفحه 
استرس شغلی و سلامت روانی   5 صفحه
استرس کارکنان  15 صفحه
استهلاک    4 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**
در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید

استراتژی سه جانبه ؛یك روش جدید برای تدوین استراتژی

چكیده 
مدیران، مشاوران و كارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی كه در صورت به كارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراكز آكادمیك، باارائه مستمر الگوهای تازه و تكامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود.

این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می كند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی استراتژی را مشخص كرده و سپس بااستفاده از یك جدول تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب كسب و كار را فراهم می سازد.
این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد كسب و كار تاكید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه های تفكر استراتژیك بهره می جوید.
استراتژی سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی متشكل از سازمان، رقیب و مشتری استوار ساخته و شرایط این سه بازیگر را برای تدوین استراتژی به كار می گیرد. این روش جدید با تاكید بر مفاهیم شناختی و تكیه بر اركان كسب و كار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی پیشنهاد می كند، هر چند در رابطه با اثربخشی استراتژی، علاوه بر روش، باید بر نقش قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی استراتژیست نیز تاكید شود.

مقدمه
استراتژی با طیفـی كه یك سوی آن برنامـه ریزی استراتژیك و در سوی دیگر تفكر استراتژیك قرار دارد شناخته می شود. در واقع این دو رویكرد، نماینده دو مكتب متفاوت هستند؛ برنامه ریزی استراتژیك به مكتب طرح ریزی (PLANNING SCHOOL) تعلق دارد كه در آن تدوین استراتژی یك فرایند رسمی و سیستماتیك به شمار می آید و رویكرد تفكر استراتژیك بر مكتب یادگیــری (LEARNING SCHOOL) - كه در آن شكل گیری استراتژی یك روند تكوین در حین اجرا دانسته می شود - استوار است.1در برنامه ریزی استراتژیك بر توسعه متدولوژی ها و ابزار موثرتر برنامه ریزی تاكید می شود و در تفكر استراتژیك توسعه بصیرت استراتژیست محور اصلی كار است. 

صاحب نظران و طرفـداران هریك از این مكتب ها به نقـاط قوت و كارآیی آن در عمل اشاره دارند، در برنامه ریزی استراتژیك، كار ساختار یافته است و گام به گام برنامه ریز را در راستای دستیابی به مناسب ترین استراتژی ممكن هدایت می كند، در حالی كه كار در تفكر استراتژیك فرایند ساختار یافته ای ندارد و صرفاً با مجموعه ای از توصیه ها و الگوهـای مفهومـی پشتیبـــانی می شود. از سوی دیگر، نظریه پردازان مكتب یادگیری، از عدم كارآیی رویكرد برنامه ریزی استراتژیك در تحولات سریع محیطی - جایی كه عمر عوامل موثر در موفقیت محدود است - سخن می گویند و بر ضرورت آگاهی مستمر از رفتار بازار و پاسخگویی خلاقـانه به آن تاكید می كنند. 


******************

استرس شغلی و راه های مقابله با آن
یکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد.
در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را تجربه کرده است و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال  پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی، از مسئـولـیـت هـای  هـنـرمندان گرقته تا جراحان، کاملاً مـشـهـود  بـوده و زنـدگـی شـغـلـی هـمـه افراد را تحت الشـعـاع قـرار داده انـد. هـیـچ کـس، در هیچ سمتی، از این امر مستثنی نبوده و چه یک مدیر عامل و یا یک مدیر فروش، همه و همه ملزم به رویارویی و پذیرش تغییرات هستند. روحیات انسان به گونه ای است که با بروز تغییرات، خواه نا خواه در او استرس ایجاد می شود. استرس ناشی از فعالیت های شغلی همواره به عنوان تهدیدی برای سلامت جسمانی به شمار می رود؛ این امر همچنین سازماندهی زندگی او را بر هم ریخته و سلامت ارگان های مختلف بودن او را نیز به خطر می اندازد. 

استرس شغلی چیست؟

استرش شغلی یک بیماری مزمن است که در نتیجه شرایط سخت کاری به وجود آمده و بر روی عملکرد فردی و سلامت جسمی و ذهنی فرد تاثیر می گذارد. دلیل اصلی تعداد بسیار زیادی از مشکلات روحی و روانی، به طور مستقیم از استرس های شغلی نشئت می گیرد. استرس موجود در محیط کار، در برخی موارد، حتی می تواند ناتوانایی هایی را نیز در فرد ایجاد کند. در موارد حاد، روانپزشک برای یافتن شیوه درمانی مناسب، می بایست دلیل و درجه استرس شغلی را ارزیابی نماید. 

"اندی آلیس " از کالج راسکین، آکسفورد، انگستان، اخیراً در حال کار کردن بر روی پروژه ای مربوط به استرس شغلی است. او در نموداری نشان داده است که استرس، چگونه می تواند بر روی راندمان کاری کارمندان تاثیر بگذارد. وی در ادامه توضیح می دهد که در مراحل اولیه، استرس شغلی می تواند بدن را در وضعیت اضطراری قرار داده و موجب شود تا راندمان کاری فرد، افزایش پیدا کند. شخص در این زمان همواره به خود تاکید می کند که: "من باید کارهایم را بهتر انجام دهم"؛ اما اگر این شرایط نادیده گرفته شده و مورد بررسی قرار نگیرد، بدن همچنان در حالت اضطراری باقی می ماند و در نتیجه بازده کاری به طور اتوماتیک کاهش پیدا کرده و سلامت فرد به خطر می افتد. 

******************

استرس شغلی و سلامت روانی
 مشاغل و حرفه‌ها بخش مهمی از زندگی‌ ما هستند. همراه با ایجاد یك منبع درآمد، مشاغل به ما كمك می‌كنند تا خواسته‌های شخصی خود را برآورده كنیم، شبكه‌های اجتماعی شكل دهیم و به جامعه خدمت نماییم. 
استرس در كار: 
حتی «شغل‌های رویایی» هم دارای لحظه‌هایی پراسترس، انتظارات كاری و سایر مسئولیت‌ها می‌باشند. برای برخی افراد، استرس محركی است كه انجام بعضی كارها را حتمی می‌سازد. به هرحال، استرس محیط كاری می‌تواند براحتی زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد. ممكن است بطور مداوم در مورد یك پروژه خاص نگران باشید، از رفتار نادرست یك همكار یا سرپرست (مدیر گروه) احساس ناخوشایندی داشته باشید یا آگاهانه و به امید كسب یك ترفیع، بیش از حد توانتان كاری را بپذیرید. چنانچه شغل‌تان را در رأس همه امور خود قرار دهید، روابط شخصی‌تان تحت تأثیر قرار گرفته‌ و با فشارهای كاری ادغام می‌شود. 
از كار بركنار شدن، تغییرات مدیریتی و سازمانی می‌تواند امنیت شغلی فرد را آشفته سازد. مطالعه یك محقق نروژی نشان داده است كه تنها شایعه‌ای در مورد تعطیلی كارخانه باعث افزایش فشارخون و تپش قلب كارگران شد. 
تحقیقات انجام گرفته در آمریكا دال براین است كه صدمات و آسیب‌های محیط كاری در سازمان‌هایی كه به سمت خصوصی شدن پیش می‌روند، افزایش یافته است. 
واكنش بدن:
در كنار ضررهای حاصله از استرس كاری برروی احساسات، طولانی شدن این نوع استرس می‌تواند بر سلامتی جسمانی شما نیز تأثیر بگذارد. مشغولیت ذهنی مداوم با مسائل شغلی غالباً منجر به تغذیه نامناسب و نامرتب و عدم ورزش كافی می‌شود كه نهایتاً مشكلاتی چون اضافه وزن، فشارخون بالا و افزایش مقدار كلسترول را به همراه خواهد داشت. تنش‌های شغلی مثل پاداشهای كم، محیط كاری غیردوستانه و ساعات كاری طولانی می‌تواند موجب بیماری قلبی شود (مثل حملات قلبی). 
این مسأله، بویژه برای كسانی كه كارهای پورسانتی انجام می‌دهند بیشتر صدق می‌كند. مطالعات نشان می‌دهد، از آنجائیكه این افراد كنترل كمی بر محیط‌های كاری خود دارند، بیشتر از افرادی كه دارای شغل‌های قراردادی ثابت می‌باشند مبتلا به بیماری قلبی می‌شوند. سن نیز بعنوان عاملی جهت استرس كاری محسوب می‌شود. مطالعات دانشگاه اوتاوا  مبنی بر این است كه كاركنان شاغل پراسترس، زودتر پیر می‌شوند و فشار خون آن‌ها نسبت به سطوح نرمال، بالاتر است. 
عدم وجود انرژی روانی: 

*******************

استرس کارکنان 
مواردی چون فرهنگ سازی ، جایگاه سازمانی و ... از جمله رفتارهای سازمانی هستند که همواره در تحلیل های کلان از یک موسسه و بنگاه اقتصادی ، مورد توجه قرار می گیرند . برای یررسی و شناخت رفتار ها ، مطالعات و روش های فراوانی وجود دارد که در چارچوب روش های علمی و تخصصی انجام می شود . از این رو با توجه به اهمیت موضوع توصیه می شود . سازمان ها ، موسسات و بنگاه های اقتصادی با مشاوره کارشناسان به بررسی رفتار های فردی ، گروهی و یا سازمانی خود اقدام نمایند . در این بخش ، برخی از نتایج کلی مطالعات رفتار شناسی را درباره استرس و اضطراب کارکنان و مدیران را پی می گیریم .
آدمی برای آنکه به طرز بهنجاری به کار و کوشش بپردازد بایستی کمی استرس احساس کند . بر انگیختگی هیجانی ملایم ،آدم ها را در جریان کاری که به عهده دارند هشیار نگه می دارد . آدمی هنگام روبرو شدن با استرس با آن دسته از الگو های رفتاری روی می آورد که پیش از آن برایش کارائی نداشته است . به عنوان مثال ، یک آدم محتاط ممکن است محتاط تر هم بشود و سرانجام به کلی کناره بگیرد . و یک آدم پرخاشگر ممکن است کنترل خود را از دست بدهدو بی مهابا همه چیز را در هم بکوبد . 
عموم مردم بیشتر وقت مفید خود را در محیط کار می گذرانند به همین دلیل شرایط محیط کاری تاثیرات بسزائی را در تامین سلامت روانی افراد را دارد . به اختصار برخی ار عوامل که تاثیر زیادی در ایجاد استرس ناشی از کار دارند در ذیل ذکر گردیده است .
1- شرلیط کاری : 
عواملی چون شرایط نا مطلوب کاری ، تند کاری ، تلاش طاقت فرسای فیزیکی ، ساعات بسیاری را در محیط کار گذراندن و پرکاری مفرط ، موجب اختلال در سلامت روانی می شود .کار خسته کننده و تکراری و محیط نامطلوب فیزیکی و روانی از جمله : سروکار داشتن با افراد تند خو و همکاران پرخاشگر علاوه بر اختلال سلامت روانی موجب کاهش سلامت جسمانی نیز می شود این افراد زودتر و بیشتر از افراد دیگر به بیماری مبتلا می شوند و دیرتر بهبود می یابند .

********************

استهلاک 
یک کاربرگ تهیه کنید که در آن روش‌ها و نرخ‌هاى استهلاک که در مورد دارائى‌هاى ثابت به‌کار مى‌رود مشخص شده باشد. چنانچه این روش‌ها و نرخ‌ها غیر از روش‌ها و نرخ‌‌هاى مقرر تحت قانون مالیات‌هاى مستقیم مى‌باشد، توضیح دهید که مبناء روش‌ها و نرخ‌هاى مورد استفاده چیست و این‌که چه مقام یا رکنى از شرکت آن را تصویب کرده است.
محاسبات استهلاک دارائى‌هاى ثابت را براى سال مورد رسیدگى کنترل کنید (چنانچه تعداد اقلام محاسبه زیاد است، نمونه‌گیرى کنید). چنانچه به اختلاف محاسبه‌اى برخورد نمودید که مبلغ آن قابل‌توجه باشد، مراتب را با مسؤولین امور مؤسسهٔ مورد رسیدگى در میان بگذارید تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
چنانچه روش محاسبهٔ استهلاک نسبت به سال قبل تغییر نموده است، مراتب را با توضیحات لازم و اثرات تغییر روش نسبت به سود یا زیان سال و نسبت به وضع مالى شرکت در تاریخ ترازنامه یادداشت کنید.
چنانچه دفتر اموال یا کارت‌هاى دارائى ثابت نگاهدارى مى‌شود، رسیدگى کنید که استهلاک هر یک از دارائى‌هاى ثابت به‌نحو صحیح در کارت مربوطه ثبت شده باشد.
در مورد اقلام دارائى ثابت که در طىّ سال فروخته شده و یا به هر علت از رده خارج شده‌اند، رسیدگى کنید که معادل استهلاکى که قبلاً به حساب منظور شده است، از ذخیرهٔ استهلاک خارج شده باشد.
در مواردى که استهلاک واقعى دارائى‌هاى ثابت به‌علت شرایط خاص کار مؤسسهٔ مورد رسیدگى بیش از نرخ‌هاى به‌کار رفته مى‌باشد، چنانچه تفاوت قابل‌توجه مى‌باشد مراتب را با ذکر توضیحات لازم یادداشت نموده و یا شریک مسؤول کار در میان بگذارید.
چنانچه در مقابل قیمت جایگزینى دارائى‌هاى ثابت استهلاک اضافى در نظر گرفته مى‌شود، رسیدگى کنید که مبانى به‌کار رفته معقول باشد. هم‌چنین دقت کنید که روش مؤسسه به‌نحو مقتضى در یادداشت‌هاى پیوست صورت‌هاى مالى انعکاس یافته باشد. ضمناً دقت کنید که استهلاک اضافى به‌عنوان اندوخته در حساب‌ها منظور شده باشد نه به‌عنوان ذخیره.
گاه اتفاق مى‌افتد که دارائى‌هاى ثابت کلّاً مستهلک شده‌اى هنوز مورد استفاده مى‌باشد. چنانچه مبلغ چنین دارائى‌ها در مورد مؤسسهٔ مورد رسیدگى قابل توجه مى‌باشد، مراتب را با توضیحات لازم یادداشت کنید و با شریک مسؤول کار در میان بگذارید.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات