پاورپوینت آموزشی با موضوعگیاهان شهدزا و گرده زا
 

این پاورپوینت به صورت آموزشی می باشد و  قابل استفاده برای افرادی است که می خواهند به پرورش زنبور عسل دست بزنند 

 نام پاورپوینت گیاهان شهدزا و گرده زا 
 نوع پاورپوینت آموزشی  
 حجم فایل  70 مگابایت
 تعداد اسلاید 165 اسلاید

برای خرید کلیک کنید
می توان از هر کدام از روشهای زیر (سمت راست، <<تومان>> و سمت چپ به <<دلار پرفکت مانی>> استفاده کرد 

***
*

برخی از عناوین موجود در این پاورپوینت عبارتند از :
گیاهان شهدزا و گرده زا
فهرست گیاهان  به همراه تصاویر زیبا و جذاب 

160 گیاه مختلف که زنبور عسل از آن استفاده می کند به همراه تصویر و مشخصات که یک نمونه در زیر بیان شده است 

1. نام فارسی: کیوی                               
نام علمی: Actinidia chinensis 
نام تیره:  کیوی                      
گلدهی: اواخر اردیبهشت – خرداد                  
توضیحات:موطن اصلی این گیاه دردره رودخانه یانگ تسه درچین می باشدوبه حالت خود رو روییده شده در ایران در سال1348 دو نهال در دریا پشته رامسر کشت شد.   
کیوی درختی دو پایه است.گلها ی کیوی هم مادگی وهم پرچم دارد.مادگی درگل نام علمی تیره:Actinidiaceae نروپرچم در گل ماده عقیم ونازاست وازجمله گیاهانی دوره است كه به گرده افشانی حشرات خصوصاً زنبورعسل نیازمند است.
چگونگی فعالیت: گرده و زنبور عسل از این گیاه گرده جمع آوری می کند.
میزان جذابیت: متوسط                                 

نام 160 گیاه عبارتند از :
1) نام علمی: Actinidia deliciosa          کیوی     
2) نام علمی:Anthemis spp                 بابونه   
3) نام علمی: Anaghalis arvensis        آناغالیس                                    
4) نام علمی:Achillea sp .                     بومادران                                       
5) نام علمی: Alnus glutinosa              توسکا قشلاقی                           
6) نام علمی:Alnus subcordata            توسکا ییلاقی                               
7) نام علمی:Amygdalus communis     بادام                                   
8) نام علمی:Artemisia annua              گنیما  (درمنه خزری)                       
9) نام علمی: Armeniaca vulgaris         زرد آلو (قیسی)                   
10) نام علمی: Alcea officinalis               گل ختمی                                    
11) نام علمی:      Acer velutinum           سیاه پلت                     
12) نام علمی:Acer cappadocicum         شیر پلت                                
13) نام علمی : Anchusa italica               گونه ای گاو زبان                        
14) نام علمی :Alhagi camelorun           خارشتر    
15) نام علمی Astragalus spp. :              گون  
16) نام علمی: Acnthophyllum  spp.      چوبک                                 
17) نام علمی : Atraphaxis spinosa        کاروان کش   
18)  نام علمی : Amygdalus horrida        بادام کوهی (وحشی)                   
19) نام علمی:Brassica napus                  کلزا  
20) نام علمی: Buxus hyrcana                 شمشاد                                      
21) نام علمی: Berberis sp                      زرشك زینتی                       
22) نام علمی: Berberis vulgaris             زرشك
23) نام علمی : Berberis sp.                   گونه ای زرشک زینتی                              
24) نام علمی: Crocus sativus                 زعفران       
25) نام علمی:intybus   Cichorium           کاسنی   
26) نام علمی:Cornus mas                       زغال اخته                                    
27) نام علمی:Convolvulus arvensis         پیچک(نیلوفر) 
28)     نام علمی: Cerasus avium                   گیلاس
29)   نام علمی: Cydonia oblonga                   به                                              
30) نام علمی:Capsella bursa pastoris      کیسه کشیش   
31)  نام علمی:Chelidonium majus            مامیران   
32) نام علمی: Carpinus betulus                ممرز  
33) نام علمی: Carpinus orientalis           ممرز - لور                                 
34) نام علمی:Calendula officinalis          همیشه بهار 
35)     نام علمی: Crataegus spp                    ولیك                                         
36) نام علمی: Citrus aurantium                 نارنج    
37) نام علمی: Citrus sinensis                      پرتقال                                  
38) نام علمی: Citrus nobilis                         نارنگی   
39) نام علمی: Citrus aurantifolia                لیمو ترش                                   
40) نام علمی: Citrus limon                          لیمو شیرین                                 
41) نام علمی: Cirsium hygrophilum          كنگر توچالی – كنگر رطوبت پسند   
42) نام علمی: Callistemon salignus          شیشه شوربرگ بیدی               
43) نام علمی: Cotoneaster spp.                 شیر خشت 
44)   نام علمی: Cerasus vulgaris                 آلبالو                                       
45) نام علمی : Convolvulus arvensis          پیچک صحرایی 
46)  نام علمی : Cynodon doctylon               مرغ                                                        
47) نام علمی: Centaurea depressa              گل گندم                                        
48) نام علمی: Cousinia eryngioides             هزار خار                                         
49) نام علمی: Coronilla varia                       شبدرک  
50) نام علمی: Dianthus barbatus                 قرنفل                                       
51) نام علمی: Diospyros kaki              خرمالوی پرورشی، خرمالو 
52)    نام علمی:Diospyros lotus                 خرمالوی جنگلی، كهلو           
53) نام علمی: Datura stramonium              تاتوره                                        
54) نام علمی: Euphorbia sp                         فرفیون         
 55)  نام علمی: Eriobotrya japonica                ازگیل ژاپنی                          
56) نام علمی: Elaeagnus angustifolia           سنجد   
57) نام علمی: Echinops sp                            شکر تیغال                                  
58) نام علمی: Echium amoenum                  گل گاوزبان                            
59) نام علمی: Eryngium caucasicum            زول - زلنگ                             
60) نام علمی : Erigeron sp .                           پیر بهار   
61)   نام علمی : Eucaliptus camaldulensis        اوکالیپتوس      
62) نام علمی :Elaeagnus orientalis                  سنجد شرقی                                            
63) نام علمی: Eremurus spp.                            سریش                                                    
64) نام علمی: Fragaria vesca                           توت فرنگی                               
65) نام علمی: Fagus orientalis                          راش                                          
66) نام علمی : Ficus carica                                 انجیر                                                   
67) نام علمی: Geranium collinum                  شمعدانی وحشی                           
68) نام علمی:Geranium rotundifolium        شمعدانی  وحشی
69)     نام علمی :Geranium rotundifolium         سوزن چوپان ( گونه ای شمعدانی وحشی)                     
70) نام علمی : Gleditschia caspica                   کرات – (لیلکی )                          
71) نام علمی: Gundelia turnefortii     کنگر خوراکی (علوفه ای)                      
72) نام علمی : Hyprericum sp                           گل راعی                                           
73) نام علمی : Hultemia persica                        ورک    
74) نام علمی: Hyoscyamus niger                       بنگ دانه                                               
75) نام علمی:Juglans regia                                 گردو 
76)   نام علمی: Jusminum nodiflorum                یاسمن       
77) نام علمی: Lamium album                             گزنه سفید                                    
78) نام علمی: Ligustrum vulgare                        برگ نو                                       
79) نام علمی:  Lonicera sp                                پیچ امین الدوله                             
80) نام علمی: Lavendola officinalis                   اسطو خودوس                                                                81. نام علمی: Lolium temulentum                     چچم    
82. نام علمی : Lonicera sp.                                گونه ای پلاخور                                  
83. نام علمی:Morus alba                                   توت سفید                                    
84. نام علمی:Morus nigra                                  توت سیاه                                      
85. نام علمی:Mentha aquatica                           اوجی   
86. نام علمی:Medicago sativa                            یونجه                                        
87. نام علمی : Malus domestica                         سیب  
88. نام علمی: Malva sylvestris                          پنیرک                                      
89. نام علمی:Marrubium vulgare                     فراسیون    
90. نام علمی:Matthiola spp                              شب بو                                  
91. نام علمی: Mespilus germanica          ازگیل (كنس )                       
92. نام علمی: Melia azedarach                شال سنجد(زیتون تلخ)              
93. نام علمی: Magnolia soulangiana       ماگنولیای بنفش                         
94. نام علمی: Magnolia grandiflora          ماگنولیای سفید                             
95. نام علمی : Mahonia aquifolium          زرشک زینتی (ماهونیا)                                    
96. نام علمی: Nonnea lutea                      چشم گربه ای زرد                           
97. نام علمی: Onobrychis sativa                اسپرس معمولی                           
98. نام علمی:    Onobrychis cornuta           اسپرس بوته ای تیغ دار               
99. نام علمی:Olea europaea                       زیتون       
100. نام علمی:Prunus caspica                      گوجه سبز                                  
101. نام علمی : Prunus domestica                 گوجه سبز،آلو زرد                                    
102. نام علمی:Punica granatum                     انار                                           
103. نام علمی: Potentilla reptans                  پنج انگشتی                               
104. نام علمی: Pterocarya fraxinifolia            لرگ                                         
105. نام علمی:Parrotia persica                        انجیلی                                       
106.  نام علمی: Plantago lanceolata               بارهنگ سرنیزه ای                       
107. نام علمی:Plantago ovate                         گونه ای بارهنگ                                                    
108. نام علمی:Plantago major                         بارهنگ                                                        
109. نام علمی: Primula sp                                گل پامچال                                                         
110. نام علمی: Paliurus spina christi               سیاه تلو                                
111. نام علمی: Polygala mirtifolia                   شیر افزا                                 
112. نام علمی: Papaver dubium                       شقایق                              
113. نام علمی : Papaver rhoeas                       گونه ای شقایق                                
114. نام علمی: Papaver Somniferum                 خشخاش                             
115. نام علمی: Persica vulgaris                            هلو     
116. نام علمی: Persica nucipersica                    شلیل                                    
117. نام علمی:  Peganum harmala                    اسپند                                                    
118. نام علمی: Pteropyrum aucheri                   پرند                                                       
119.   نام علمی: Quercus castaneaefolia             بلند مازو                                   
120. نام علمی: Rosa canina  L .                           نسترن    
121.    نام علمی: Rosmarinus officinalis               رزماری یا اكلیل كوهی            
122. نام علمی: Rubus hyrcanus                            تمشک   
123. نام علمی: Rosa damascena                        گل محمدی                               
124. نام علمی:  Ranunculus bulbosus                   آلاله                                          
125. نام علمی: Raphanus sativus                        تربچه                                        
126.نام علمی:Raphanus maritimus                   ترب سیاه                                     
127. نام علمی: Robinia pseudoacacia                  اقاقیا                              
128. نام علمی: Senecio vulgaris                           پیر گیاه                                       
129. نام علمی: Salix aegyptiaca                          بیدمشک   
130. نام علمی: Salix acmophylla                     زرد بید                                     
131. نام علمی:Salix alba                                   بید                                       
132. نام علمی:Sisymbrium irio                       خاکشیر تلخ                                                
133. نام علمی:Spartium junceum                    طاووسی          
134. نام علمی: Spiraea crentata                   گل عروس                                 
135. نام علمی: Sonchus spp                           شیر تیغك  
136.   نام علمی:Silybum marianum                خار مریم   
137.   نام علمی: Sinapis arvensis                   خردل وحشی                               
138. نام علمی : Stachys inflata                      سنبله ارغوانی                                     
139. نام علمی : Stachys lavandulfolia          چای کوهی ،کرک گربه            
140. نام علمی: Taxus baccata                        سرخدار                                     
141. نام علمی:  Thymus kotschyanus              آویشن             
142.نام علمی:Thymus fallax                           آویشن آناتولی                               
143. نام علمی: Thymus vulgaris                 گونه ای آویشن                              
144. نام علمی:Trifolium angustifolia           گونه ای شبدر                         
145. نام علمی: Trifolium repens                   شبدر سفید               
146. نام علمی: Trifolium pratense                 شبدر قرمز                                   
147. نام علمی: Trifolium hybridum             شبدر دو رگ                                    
148.   نام علمی: Trifolium resupinatum         شبدر صورتی                   
149. نام علمی : Thea chinensis                    چای                                                
150. نام علمی:Ulmus carpinifolia              اوجا ( نارون)   
151.    نام علمی: Ulmus glabra                    ملج  
152. نام علمی: Veronica  persica                 سیزاب                                       
153. نام علمی:Vicia faba                               باقلا           
154. نام علمی: Viola alba                             بنفشه سفید                                   
155. نام علمی: Viola odorata                      ونوشه – بنفشه معطر                    
156. نام علمی: Viburnum opulus                 گل بداغ                                  
157. نام علمی: Verbascum spp.                    خرگوشک (گل ماهور)                         
158 .نام علمی : Ziziphora clinopodioes         کاکوتی کوهی                             
159. نام علمی : Ziziphora tenuir                    کاکوتی                                                                               
160. نام علمی : Ziziphus jujuba                       عناب                                                                          


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic