منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
مراحل حسابداری پیمانكاری 

تعداد صفحات 95
 فهرستدارد
ضمائم جدول و فرمول
 منابع دارد

برای خرید کلیک کنید
**
فهرست مطالب
          عنوان
فصل اول : عملیات پیمانكاری : 
- اركان اصلی عملیات پیمانكاری
- انواع قرارداد های پیمانكاری 
- مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری 
- مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح 
- ارجاع كار به پیمانكار 
- انعقاد قرار داد با پیمانكار 
- اجرای كار ( شروع عملیات ) 
- خاتمه كار 
- سازمان بر اساس وظایف ( سازمان كار كروی ) 
فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز 
دارائی های جاری 
- بانك و صندوق 
- تخواه گردان ها 
- حساب های دریافتنی 
- حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول 
- اسناد دریافتنی 
- پیش پرداخت ها 
- سپرده حسن انجام كار 
درارئیهای ثابت : 
- دارائیهای ثابت مشهود 
- داراییهای ثابت نا مشهود 
بدهی های جاری : 
- حسابهای پرداختنی 
- اسناد پرداختنی 
- پیش دریافت ها 
بدهی های بلند مدت  
- سرمایه 
- در آمدها
- هزینه ها
- حساب پیمان 
- حساب كار گواهی شده 

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانكاری
- روش كار تكمیل شده 
- روش درصد پیشرفت كار
- ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی
- دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری
- تعیین سود پیمان تكمیل شده 
- انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده 
- محاسبة صود پیمان نا تمام 
- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
- نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشین آلات و تجهیزات . 
فصل چهارم : مالیات پیمانكاری 
- مالیات مقملوع 
- مالیات بر در آمد پیمانكاری 
- در آ‚د مشحول مالیات پیمانكاری 
- مالیات موسسات پیمانكاری
- شركت های سهامی 
- نحوة نگهدای حساب های مالیاتی 
- پیش پرداخت مالیات
- مالیات قطعی پیمان ها 
- ذخیرة مالیات بر در آمد 
فصل پنجم : گزارش های مالی 
- ترازنامه
- جدول بهای تمام شدة‌كار در جریان ساخت 
- گزارش های عملیاتی 
- گزارش پیشرفت كار 
- صورت حساب صودو زیان 
- تراز آزمایشی

خلاصه ای از نكات مهم پروژه به شرح زیر می باشد 
1- مراحل انجام عملیات پیمانكاری 
2- حسابهای شركت پیمانكاری 
3- روش های متداول حسابداری پیمانكاری 
4- مالیات پیمانكاری 
5- گزارش های مالی 
6- صورت مسئلة پیمانكاری 

پیشگفتار : 
تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یك سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند . 
 
اركان اصلی عملیات پیمانكاری : 
در هر نوع عملیات پیمانكاری اركان اصلی زیر وجود دارد : 
كارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان یك طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانكار ارجاع می كند . 
پیمانكار : شخصی حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد . 
قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است كه منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پیمانكار است . 
موضوع قراردادهای پیمانكاری معمولا ساختن یك دارایی یا دارایی های است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهد . 
انواع قراردادهای پیمانكاری :‌
قرارداهای پیمانكاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یكی از دو حالت كلی زیر را دارا است .  
الف) قراردادهای مقطوع : 
در این نوع قراردادها ، پیمانكار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای كل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر كار ( مثلا یك متر خاكبرداری ) توافق می كرد در برخی از موارد ، طبق مادة خاصی بهای واحد هر كار یا مبلغ كل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D  سایر هزینه ها با پیمانكار است كه اگر كمتر از مبلغی كه از كارفرما دریافت می كند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .
ب) قراردادهای اسانسی : 
در این وع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانكار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانكار پرداخت می شود . 
یكی از خصوصیات قراردادهای پیمانكاری این است كه مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یك دورة مالی تسری می یابد لكن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاك شناخت قراردادهای پیمانكاری قرار می گیرد . 
ج) قرار داد مدیریت اجرائی  علاوه بر دو نوع قراردادهای ذكر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود : 
در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانكار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص كه در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان كار به عنوان حق الزحمه به پیمانكار پرداخت می شود . 
در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود . 
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاركار :
مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات خصوصی كمابیش در اجرای عملیات پیمانكاری از تشریفات دولتی تبعیت می كنند اجرای طرحهای عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است كه ذیلا در 5 مرحلة جداگانه آورده شده است : 
مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح : 
موسسات بخش خصوصی معمولا طرح های ساختمانی ، تاسیسات و تجهیزاتی خود را بادر نظر گرفتن منابع مالی ، پیش بینی و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرایی ار راسا یا با كمك موسسان مشاور تهیه می كنند مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است : 
 
1- 1- خدمات تحقیقاتی و بنیادی :
مطالعات این مرحله شامل : مطالعات منطقی ، اجتماعی و اقتصادی است كه بر مبنای نتایج حاصل از آنها ، تصمیم گیری كلی در مورد برنمه ها و شناخت طرح ها به عمل می آید . 
2-1- مطالعات شنالهایی طرح : 
مطالعات این مرحله شامل : تحقیقات و بررسی های لازم به منظور تعیین هدف طرح ، شناخت اجراء قشكله ، داده ها و تهماده ها و همچنین امكانات فنی و اجرایی با توجه به مصالح ساختمانی ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، سایر امكانات و محدودیت ها و بالاخره حدود سرمایه گذاری ، زمان اجراء ، كاسبات اقتصادی ، تعیین بهره وری و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است . حاصل این مطالعات به شكل گزارشی تدوین می گردد كه مبنای اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات بعدی خواهد بود . 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات